دوشنبه ۷ آذر ۱۴۰۱

کتابفروشی جدید

photo 2017 08 22 16 46 33

کتابفروشی جدید به چهار منطقه اصلی و چندین منطقه فرعی تقسیم شده است. معماری به منظور ایجاد یک دنیای جدید رنگارنگ با استفاده از نمادگرایی، شخصیت منحصر به فردی را برای هر منطقه به ارمغان آورد